SACC - Slovenská asociácia campingu a caravaningu Federation of Camping and Caravaning
Aké výhody získate s CCI?

Všetko, čo by ste mali vedieť lorem ipsum, lorem ipsum lorem ipsum.

Sezóna 2022

Camping Card International

CCI KARTA (CCI CARD), nazývaná tiež karnet, je plastová, alebo elektronická  identifikačná karta pre ľudí holdujúcich mototuristike, najmä kempovaniu. Prvýkrát bola vydaná v roku 1953, no dnes má tento dokument medzinárodný charakter a je využívaný vo všetkých krajinách sveta. V niektorých krajinách Škandinávie je CCI karta dokonca podmienkou vstupu do kempingov, v mnohých ďalších krajinách, vrátane krajín Európskej Únie, sa z výhodou používa na zanechanie v recepcii kempingu namiesto pasu či iného osobného dokumentu. CCI karta je platná 12 mesiacov a v období posledných rokov si ju každoročne obstaráva viac ako 1 milión držiteľov na celom svete.

Pomocou CCI karty je možné získať najmä zľavy na pobytových a iných nákladoch vo výške 5 až 30% v mnohých kempingoch najmä Európy a niektorých ďalších ubytovacích zariadeniach, ako aj využiť zvláštne služby, akými sú parkovanie, rezervácie a prednostný výber služieb, ako i účasť na medzinárodných, národných a iných podujatiach mototuristiky, karavaningu a kempovania, a tiež ďalšie výhody, ktoré sú uverejňované v rôznych prospektoch, katalógoch, informačných brožúrach i na internetových stránkach poskytovateľov. Najlepší výber nájdete na www.campingcardinternational.com.

Majiteľ CCI karty a jeho spolucestujúci sú súčasne poistení proti spôsobeným škodám, stratám  až do výšky 2,5 mil. švajčiarskych frankov a ujme na zdraví až do výšky 25 000 švajčiarskych frankov. Pri týchto udalostiach sa vyžaduje úradne spísaná zápisnica o poistnej udalosti potvrdená prevádzkovateľom ubytovacieho zariadenia a svedkami (zdravotnícke zariadenie, polícia, poisťovňa a pod.).

V súlade so stanovami SACC je táto objednávka súčastne žiadosťou o individuálne členstvo v Slovenskej asociáci campingu a caravaningu pre rok 2023.
Vyplnením objednávky žiadateľ súhlasí so spracovaním osobných údajov potrebných k vystaveniu CCI karty a vedeniu evidencie individuálneho člena SACC.
Platnosť CCI karty je do 31.12.2023.

Platnosť CCI karty: do 31.12.2023

Poplatok za vystavenie CCI karty na rok 2022 je 28,00 €

*Poplatok za vystavenie CCI karty na rok 2023 do zahraničia 30,00 € (vrátane poštovného).

Úhradu vykonajte na účet VÚB a.s., číslo účtu SK1302000000000055034312

  Osobné údaje

  Cestovné údaje

  Údaje o karavane / vozidle

  Prosím zaregistrujte svoju kartu.

  Pre správne používanie CCI karty a získanie všetkých informácií, ktoré poskytuje portál Camping Card Internacional je potrebné CCI kartu zaregistrovať.

  FICC ako vydavateľ CCI kariet, nakoľko sa jedná aj o kartu s obmedzeným úrazovým, životným poistením a poistením za škody spôsobené tretím osobám, podmieňuje vydanie karty členstvom v klube združenom v FICC. Podmienky poistenia právne záväzné sú na: campingcardinternational.com/about-cci/insurance – v anglickej verzii/ informatívny preklad týchto podmienok je na: www.caravaning.sk/cci-karta/cci-karta

  CCI - nielen zľava, ale aj poistenie!

  CCI – nielen zľava, ale aj poistenie!

  CCI Poistne podmienky

  Poistenie spojené s kartou CCI

  Informatívny preklad podmienok poistenia, právne záväzné znenie je na (platí pre anglickú verziu) www.campingcardinternational.com/about-cci/insurance

  Odškodniť poisteného v rámci ďalej uvedených náhrad proti takým škodám, ktoré sa stanú legálne vymáhateľnými za zaplatenie pohľadávok vyplývajúcich z telesnej ujmy alebo choroby (smrteľnej alebo nehmotnej), ktoré sa vyskytli počas doby poistenia osôb a / alebo škody na majetku spôsobené akoukoľvek nehodou, ku ktorej dôjde, kým sa poistený venuje kempovaniu, karavaningu alebo pobytu v prenajatom ubytovacom zariadení alebo v hoteli mimo obvyklého bydliska, vrátane obdobia medzi odchodom zo svojho bydliska na účely kempovania, karavaningu, alebo pobytu v prenajatom ubytovaní alebo hoteli a jeho návratu domov. “Poistení” sú definovaní ako: Ktorýkoľvek člen kempingového oddielu klubu alebo združenia, ktorý je členom Federácie Internationale de Camping, Caravanning et Autocaravaning (AISBL) a jeho manželka / manžel, ktorému bol vydaný platný Camping Card International, osoba cestujúca s ním v rovnakom súkromnom vozidle, zatiaľ čo s ním kempuje. Počet osôb poistených pod jednou kartou nesmie prekročiť jedenásť (11). Je potrebné poznamenať a súhlasiť s tým, že zatiaľ čo sa poskytuje krytie až jedenástim (11) osobám cestujúcim v tom istom súkromnom vozidle, skupiny cyklistov, nepresahujúce jedenásť (11), ktoré cestujú spoločne v tej istej skupine a presne na rovnakej trase bude rovnocenné ako cestovanie v tom istom súkromnom vozidle. Okrem toho, ak má člen opustiť svoju skupinu dočasne počas návratu domov počas dovolenky, môže opustiť svoju skupinu a krytie poskytnuté týmto poistením bude pokračovať, ako keby bol držiteľ karty prítomný. Rozumie sa a súhlasí s tým, že ostatní členovia kempingových zariadení asociácií pridružených k F.I.C.C. Sa považujú za tretie strany na účely náhrady podľa tejto zmluvy.