SACC - Slovenská asociácia campingu a caravaningu Federation of Camping and Caravaning
Aké výhody získate s CCI?

Camping Card International

CCI KARTA (CCI CARD), nazývaná tiež karnet, je plastová, alebo elektronická  identifikačná karta pre ľudí holdujúcich mototuristike, najmä kempovaniu. Prvýkrát bola vydaná v roku 1953, no dnes má tento dokument medzinárodný charakter a je využívaný vo všetkých krajinách sveta. V niektorých krajinách Škandinávie je CCI karta dokonca podmienkou vstupu do kempingov, v mnohých ďalších krajinách, vrátane krajín Európskej Únie, sa z výhodou používa na zanechanie v recepcii kempingu namiesto pasu či iného osobného dokumentu. CCI karta je platná 12 mesiacov a v období posledných rokov si ju každoročne obstaráva viac ako 1 milión držiteľov na celom svete.

Pomocou CCI karty je možné získať najmä zľavy na pobytových a iných nákladoch vo výške 5 až 30% v mnohých kempingoch najmä Európy a niektorých ďalších ubytovacích zariadeniach, ako aj využiť zvláštne služby, akými sú parkovanie, rezervácie a prednostný výber služieb, ako i účasť na medzinárodných, národných a iných podujatiach mototuristiky, karavaningu a kempovania, a tiež ďalšie výhody, ktoré sú uverejňované v rôznych prospektoch, katalógoch, informačných brožúrach i na internetových stránkach poskytovateľov. Najlepší výber nájdete na www.campingcardinternational.com.

Majiteľ CCI karty a jeho spolucestujúci sú súčasne poistení proti spôsobeným škodám, stratám  až do výšky 2,5 mil. švajčiarskych frankov a ujme na zdraví až do výšky 25 000 švajčiarskych frankov. Pri týchto udalostiach sa vyžaduje úradne spísaná zápisnica o poistnej udalosti potvrdená prevádzkovateľom ubytovacieho zariadenia a svedkami (zdravotnícke zariadenie, polícia, poisťovňa a pod.).

V súlade so stanovami SACC je táto objednávka súčastne žiadosťou o individuálne členstvo v Slovenskej asociáci campingu a caravaningu pre rok 2024.
Vyplnením objednávky žiadateľ súhlasí so spracovaním osobných údajov potrebných k vystaveniu CCI karty a vedeniu evidencie individuálneho člena SACC.
Platnosť CCI karty je do 31.12.2024.

Platnosť CCI karty: do 31.12.2024

Poplatok za vystavenie CCI karty na rok 2024 je 28,00 €

*Poplatok za vystavenie CCI karty na rok 2024 do zahraničia 30,00 € (vrátane poštovného).

Úhradu vykonajte na účet VÚB a.s., číslo účtu SK1302000000000055034312

  Osobné údaje

  Cestovné údaje

  Údaje o karavane / vozidle

  Prosím zaregistrujte svoju kartu.

  Pre správne používanie CCI karty a získanie všetkých informácií, ktoré poskytuje portál Camping Card Internacional je potrebné CCI kartu zaregistrovať.

  FICC ako vydavateľ CCI kariet, nakoľko sa jedná aj o kartu s obmedzeným úrazovým, životným poistením a poistením za škody spôsobené tretím osobám, podmieňuje vydanie karty členstvom v klube združenom v FICC. Podmienky poistenia právne záväzné sú na: campingcardinternational.com/about-cci/insurance – v anglickej verzii/ informatívny preklad týchto podmienok je na: www.caravaning.sk/cci-karta/cci-karta

  CCI - nielen zľava, ale aj poistenie!

  CCI – nielen zľava, ale aj poistenie!

  CCI Poistne podmienky

  Poistenie spojené s kartou CCI

  Informatívny preklad podmienok poistenia, právne záväzné znenie je na (platí pre anglickú verziu) www.campingcardinternational.com/about-cci/insurance

  Odškodniť poisteného v rámci ďalej uvedených náhrad proti takým škodám, ktoré sa stanú legálne vymáhateľnými za zaplatenie pohľadávok vyplývajúcich z telesnej ujmy alebo choroby (smrteľnej alebo nehmotnej), ktoré sa vyskytli počas doby poistenia osôb a / alebo škody na majetku spôsobené akoukoľvek nehodou, ku ktorej dôjde, kým sa poistený venuje kempovaniu, karavaningu alebo pobytu v prenajatom ubytovacom zariadení alebo v hoteli mimo obvyklého bydliska, vrátane obdobia medzi odchodom zo svojho bydliska na účely kempovania, karavaningu, alebo pobytu v prenajatom ubytovaní alebo hoteli a jeho návratu domov. “Poistení” sú definovaní ako: Ktorýkoľvek člen kempingového oddielu klubu alebo združenia, ktorý je členom Federácie Internationale de Camping, Caravanning et Autocaravaning (AISBL) a jeho manželka / manžel, ktorému bol vydaný platný Camping Card International, osoba cestujúca s ním v rovnakom súkromnom vozidle, zatiaľ čo s ním kempuje. Počet osôb poistených pod jednou kartou nesmie prekročiť jedenásť (11). Je potrebné poznamenať a súhlasiť s tým, že zatiaľ čo sa poskytuje krytie až jedenástim (11) osobám cestujúcim v tom istom súkromnom vozidle, skupiny cyklistov, nepresahujúce jedenásť (11), ktoré cestujú spoločne v tej istej skupine a presne na rovnakej trase bude rovnocenné ako cestovanie v tom istom súkromnom vozidle. Okrem toho, ak má člen opustiť svoju skupinu dočasne počas návratu domov počas dovolenky, môže opustiť svoju skupinu a krytie poskytnuté týmto poistením bude pokračovať, ako keby bol držiteľ karty prítomný. Rozumie sa a súhlasí s tým, že ostatní členovia kempingových zariadení asociácií pridružených k F.I.C.C. Sa považujú za tretie strany na účely náhrady podľa tejto zmluvy.