SACC - Slovenská asociácia campingu a caravaningu Federation of Camping and Caravaning

SACC

SACC a jeho poslanie

SACC je dobrovoľnou, nepolitickou, nezávislou organizáciou združujúcou priaznivcov kempingu a karavaningu, ktorá je členom medzinárodnej organizácie F.I.C.C. (FEDERATION INTERNATIONALE DE CAMPING ET CARAVANNING), pôsobiacou na celom území Slovenskej republiky.

SACC vytvára podmienky na plnenie úloh pri uspokojovaní záujmov širokého okruhu členov a priaznivcov v oblasti kempingu a karavaningu.

Prezídium SACC tvoria prezident ,viceprezident pre kemping, viceprezident pre karavaning. Výkonný výbor je zložený z členov prezídia, manažérov a poradcov.

Kontrolnú činnosť vykonáva revízor SACC.

Prezídium SACC

Výkonný výbor a kempingový komisári

Výhody členstva v SACC

SACC združuje všeky aktívne karavan kluby na Slovensku. Členmi SACC je 40 kempingov. Novo sa formujúcou skupinou v SACC sú predajcovia, výrobcovia a podporovatelia SACC. Tak sa pod jednou strechou stretáva celý reťazec rozhodujúci pre úspešný rozvoj karavaningu na Slovensku. Od tejto spolupráce očakávame impulz na rozvoj podmienok pre domácich aj zahraničných karavanistov. Pôsobením na verejnú mienku si musia príslušné inštitúcie uvedomiť, že ďalšie čakanie so zmenami a podporou aj tejto časti cestovného ruchu bude znamenať odchod potencionálnych návštevníkov.

Stanovy Slovenskej asociácie campingu a caravaningu

Stanovy Slovenskej asociácie campingu a caravaningu

Stanovy SACC

V roku 1990 sa zástupcovia dovtedy aktívnych klubov mototuristiky, campingu a caravaningu z celého Slovenska , na svojom I. Kongrese v Brezne uzniesli na pokračovaní aktivít v novej samostatnej organizácií pod názvom Slovenský camping caravaning club. (Nový názov: Slovenská asociácia campingu a caravaningu).Tento Kongres schválil aj nové stanovy, ktoré vychádzajú zo štandardu činnosti medzinárodnej organizácie F.I.C.C., tieto boli zaregistrované na MV SR dňa 19.04.1995 pod číslom VVS/1-909/90-213. V súčasnosti sú Stanovy platné v znení posledných zmien schválených na X. Kongrese združenia, registrovaných formou dodatku č.3 na MV SR.

Prihláška za člena SACC

  Podporte SACC aj svoj klub!

  Podporte SACC aj svoj klub!

  Vyhlásenie pre 2% z dane

  Právnické osoby môžu poukázať 1,5% (2%) zaplatenej dane z príjmu za rok 2021 na:

  IČO:00684171
  Právna forma:Občianske združenie
  Obchodné meno:Slovenská asociácia campingu a caravaningu
  Sídlo (ulica, číslo, PSČ, obec):Mládežnícka 2481/35 017 01 Považská Bystrica

  …ktoré uvedú v časti IV. Daňového priznania „Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov právnickej osoby“.

  Ďakujeme za pochopenie a podporu nášho klubu.

  S pozdravom
  Ing. Jaroslav Mišura prezident SACC

  Mládežnícka 2481/35, 017 01 Považská Bystrica

  +421 905 628 584
  sacc.misura@gmail.com

  Dovoľujeme si Vás požiadať o podporu SACC formou poukázania 1.5% (2%) zaplatenej dane z príjmu za rok 2021. Ak máte záujem, tak Vás poprosím vyplniť priložené tlačivo „Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2% (3%) zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby“ pre občianske združenie Slovenská asociácia campingu a caravaningu. Po vyplnení tlačiva toto, spolu s Potvrdením o zaplatení dane z príjmov zo závislej činností, ktoré Vám na základe Vašej žiadosti vystaví zamestnávateľ odovzdať na Daňový úrad, pod ktorý spadá Vaše trvalé bydlisko. Prostriedky budú použité na podporu karavaningu aj vo vašom klube!

  Ing. Jaroslav Mišura
  prezident SACC